ข่าวการศึกษา
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
(ส่งภาควิชาภายในวันที่ 5 กพ.63)
อ่านต่อ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก(วย.)
จดทะเบียนเรียน 1/2562 (ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อรับบัตรประกันฯ ได้ที่ภาควิชาฯ
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (15 ต.ค - 28 พ.ย. 62)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (15 ต.ค - 28 พ.ย. 62)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท 1/2562 (พร้อมห้องบรรยาย)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
(ส่งที่ภาควิชาภายในวันที่ 6 กันยายน 2562)
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภายในวันที่ 8 กพ. 62)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.)2/2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)2/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2/2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2/2561(16ตค.-30พย.61)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 2/2561(16ตค.-30พย.61)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561)
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท 1/2561 *แจ้งห้องบรรยาย* ฉบับแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรมโยธา
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาเอก 1/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสม้ครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท(วิศวกรรมโยธา) 1/2561(2 เม.ย.-13 มิ.ย.61)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 2/2560(17ตค.-30พย.60)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2/2560(17ตค.-30พย.60)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
นักศึกษาโท และเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รหัส 60 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ ธนาคารกรุงไทย
ส่งที่ภาควิชาฯ  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2560(รอบ2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
แบบฟอร์ม มี 2 หน้า  ขอให้นักศึกษา Print แบบหน้า-หลัง นะคะ
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2560..รอบ2..
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.)2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิชาวิศวกรรมโยธา)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
รับสมัครทุนการศึกษาระดับบะัณฑิต สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560
ปริญญาโท  และ ปริญญาเอก  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ใบสมัครขอได้ที่ภาควิชาฯ  วศ.415

อ่านต่อ
ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(3 เม.ย.- 30 พ.ค. 2560)


อ่านต่อ
ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประจำปีการศึกษา 2560 (3 เม.ย. - 30 พ.ค. 2560)

 


อ่านต่อ
รักษาสถานภาพ บว.2
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2559

จะต้องรักษาสถานภาพ ส่งภาควิชาฯ ภายใน 15 กพ. 60

อ่านต่อ
รับสม้ครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก(วิศวกรรมโยธา)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนเต็มจำนวน ปริญญาโท และปริญญาเอก  (ภายในวันที่ 21 กันยายน 2559)
อ่านต่อ
รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559
(ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559) แบบฟอร์มใบสมัคร http://research.tu.ac.th
อ่านต่อ
รับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559

(ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.tu.ac.th


อ่านต่อ
ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายใน 23 กันยายน 2559)


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วิศวกรรมโยธา)_รอบ2

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้มารายงานตัว และปฐมนิเทศน์

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (กำหนดการตามหัวข้อปฐมนิเทศน์)

เลขทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2559 (วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559)
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท (แบบมีห้องบรรยาย) กำหนดการจดทะเบียน 1/2559 ปริญญาโทและปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ตามรหัสนักศึกษาที่เข้าในแต่ละปี


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค 2/2558
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค 2/2558
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก (วย.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร    วันที่ 15ตุลาคม –30พฤศจิกายน2558(รับจํานวน 8คน)
ปริญญาเอกหมวดวิชาที่เปิด ดังนี้
-วิศวกรรมโครงสร้าง                              -วิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศ
-วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ     -วิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม
-วิศวกรรมแหล่งน้ํา                                -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.