อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
Assist. Prof. Dr. Suraparb Keawsawasvong

อาจารย์

การศึกษา :
- 2019 Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand.
- 2015 M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand.
- 2013 B.Eng. (Honors with highest GPA) (Civil Engineering), Thammasat University, Thailand.
- Visiting Research Student, Faculty of Applied Sciences, Simon Fraser University, British Columbia, Canada

เรื่องเชี่ยวชาญ
- Geotechnical Stability Analysis
- Limit Analysis
- Finite Element Analysis
- Machine Intelligence in Civil Engineering
- Optimization in Civil Engineering
- Solid Mechanics (Poroelastic Materials and Nanomaterials)

E-mail : ksurapar@engr.tu.ac.th
Tel : 0-2564-3001-9 ต่อ 3147
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.